Zijn Anasheeds toegestaan ?

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Vraag :
Zijn de moderne Anasheed in de vorm van een videoclip toegestaan? Lijken zij niet op de liederen van de ongelovigen? Zijn de videoclips waarin vrouwen voorkomen wier gezicht en handen te zien zijn, waarin geluidseffecten verwerkt zijn en er mannen zonder baarden in voorkomen ook toegestaan? Is het voor hen toegestaan om zich daar te vertonen? Ik wil graag een uitgebreid antwoord, moge Allah jullie met het goede belonen.

Antwoord:
Alle lof zij Allah. Ten eerste: de Anasheed zijn ten opzichte van vroeger veranderd. Wij betreuren het dat de Anasheed en de Anasheed-zangers zo ver zijn gezonken. Eerst gingen de Anasheed inhoudelijk over het geloof, jihad of kennis maar nu lijken ze – in veel gevallen - op de liederen van de zondaars, zoals het verlagen van de stem, het plaatsen van de foto van de Munshid (Anasheed-zanger) op de cover van de album en het maken van videoclips die verboden zaken bevatten, zoals de aanwezigheid van vrouwen of zondaars, of het gebruik van muziekinstrumenten. De ‘de besten van hen’ zijn degenen die geluidseffecten gebruiken die het geluid en effect van muziek nabootsen. De inhoud heeft geen enkele waarde meer. Daarentegen wordt de aandacht naar de melodie en de andere geluidseffecten verlegd. Vertel mij hoe kan een Munshid een Nasheed (i.e. de enkelvoudsvorm van Anasheed) in het Engels produceren terwijl de (Arabische) luisteraars meezingen maar geen enkel woord verstaan?

Anasheed hebben andere soorten educatieve en profijtelijke luistermateriaal overheerst. Daarnaast zijn er in de moslimwereld veel Anasheed-bands ontstaan. Deze bands deinsden er niet voor terug om foto’s van hun band in kranten en tijdschriften te publiceren, waarop zij dezelfde kleding dragen en met gezichten die vaak in tegenstrijd zijn met de leiding van de profeet (vrede zij met hem), namelijk doordat zij hun baarden scheren. Sommige Koranreciteurs die door Allah zijn gezegend met een mooie stem en een weekhartige recitatie dat de harten droevig maakt en de ogen laat tranen, hebben achter deze Anasheed aan gehold. Sommige van hen zijn achter deze Anasheed aan gerend en hebben schandalige albums uitgebracht die niet bij hun status passen.

Anderen onder hen verschijnen samen met gladgeschoren zondaars op de album terwijl er ook vrouwen in de videoclip worden vertoond. In de videoclip wordt de camera op het gezicht van de Munshid gericht, terwijl hij op zijn best eruit ziet. De Camera zoomt op hem in terwijl hij de blik van een zanger aanneemt; een blik vol verleiding en prikkeling.

We overdrijven niet en praten niet over zaken die niet in de praktijk voorkomen. Deze Anasheed-zangers die hun foto’s en telefoonnummers verspreiden, zijn op de hoogte van het feit dat vrouwen door hen verleid worden. Zij weten welke effect hun bewegingen, blikken en uiterlijkheden op dit zwakkere geslacht heeft. Jammer genoeg zien we dat zij alleen maar meer van dit soort Anasheed opnemen. Vandaar dat sommige prominente geleerden die de Anasheed eerst hadden toegestaan, betreurd zijn geraakt door de ontwikkelingen rond de Anasheed en de Anasheed-zangers – en dit vond plaats voordat zij op de hoogte waren van het bestaan van videoclips – en daarom trokken zij de mening dat ze toegestaan zijn terug of hebben zij voorwaarden gesteld aan de legaliteit ervan. Een van deze prominente geleerden is: Shaykh Mohammed Ibn Saalih Al-Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn).

 1. Hij, moge Allah hem genadig zijn, zei: ‘Ik vind dat de islamitische Anasheed veranderd zijn ten opzichte van wat ze voorheen waren. Toen werden ze voorgedragen zonder verleidelijke stemmen maar nu worden ze voorgedragen met verleidelijke stemmen. Daarnaast worden ze ook gezongen op de melodie van verderfelijke Anasheed en zeggen zij dat ze worden vergezeld door een trommel. Dit houdt in dat men weg moet blijven van dit soort Anasheed. Maar wanneer er iemand een Anasheed zingt die een boodschap dragen, geen onzin bevatten en waarin hij alleen zijn stem gebruikt zonder instrumenten erbij, in dat geval is er niets mis mee. H’assaan Ibn Thaabit was gewoon om gedichten voor te dragen in de moskee van de profeet (vrede zij met hem).’ Bron: Duroos wa Fataawaa al-H’aram al-Madanie, in het jaar 1416 H., vraagnummer 18.
 2. Hij (moge Allah hem genadig zijn) zei ook: ‘Er is veel gesproken over islamitische Anasheed. Ik heb een lange tijd niet naar ze geluisterd. Toen zij voor het eerst verschenen, was er niets mis met ze. Er werden geen trommels gebruikt en ze werden op een niet-verleidelijke manier voorgedragen. Ze werden niet voorgedragen volgens de melodieën van verboden liederen. Maar ze veranderden waarna er een gebonk van een trommel of van iets anders te horen was. Ze veranderden ook doordat er zangers met mooie en verleidelijke stemmen ervoor werden uitgekozen. Vervolgens veranderden ze verder en werden ze gezongen zoals verboden liedjes worden gezongen. Vandaar dat wij er een ongemakkelijk gevoel bij hebben. Een persoon kan niet zeggen dat ze allemaal toegestaan zijn noch dat ze allemaal verboden zijn. Maar, als ze vrij zijn van de dingen waarnaar ik heb verwezen, dan zijn ze toegestaan. Wanneer er echter trommels in voorkomen, of zangers met mooie, verleidelijke stemmen ervoor uitgekozen worden, of gezongen worden op de tonen van onfatsoenlijke liederen, dan is het niet toegestaan om ernaar te luisteren.’ Bron: Al-Sahwah al-Islaamiyah (p. 185).
 3. Shaykh Saalih Al-Fawzaan (moge Allah hem doen behouden) heeft gezegd: ‘Wat betreft datgene wat jullie islamitische Anasheed noemen: hieraan is meer tijd, moeite en organisatie gegeven dan het eigenlijk verdient. Het is zelfs een vak geworden dat plaats heeft gekregen in schoolprogramma’s en schoolactiviteiten. Platenmaatschappijen hebben vervolgens enorme aantallen vervaardigd om te verkopen en te distribueren, en totdat de meeste huizen er vol van zijn geraakt. Vele jongemannen en jonge vrouwen hebben zich gestort op het luisteren ernaar, totdat het een groot gedeelte van hun tijd in beslag heeft genomen. Het beluisteren van Anasheed begint het beluisteren van opnames van de Edele Koran, de Profetische Sunnah en nuttige, educatieve lessen te verdringen.’ Al-Bayaan Li Akhtaa’ Ba’dh Al-Kuttaab (p. 342).
 4. Shaykh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) zei: ‘Ik herinner me heel goed toen ik nog in Damascus woonde, twee jaar voordat ik naar Amman emigreerde, dat een moslimjongere begonnen was met het zingen van gezonde Anasheed. Zijn bedoeling was om tegen de sofie-liederen in te gaan zoals de gedichten van Al-Boesiri en anderen. Hij nam het op cassettes op, maar het duurde niet lang voordat het vergezeld werd door trommelslagen! In het begin werd dit tijdens bruiloftsfeesten toegepast, met het idee dat de trommel op dit soort feesten is toegestaan. Deze opname raakte wijdverbreid en werd gekopieerd. In vele huizen werd ernaar geluisterd en mensen begonnen dag en nacht ernaar te luisteren, ongeacht er een (feestelijke) gelegenheid was of niet. Dit werd vervolgens hun ontspanning en hun gewoonte. Dit komt enkel door de overheersende begeerte en de onwetendheid over de listen van de duivel. Dit leidde hen af van de aandacht voor de Koran en het luisteren ernaar, laat staan het bestuderen ervan. Het (de Koran) werd door hen verlaten, zoals dit vermeld wordt in de edele vers, namelijk in de uitspraak van de Verhevene: ‘En de boodschapper zal zeggen: ‘O, mijn Heer, mijn volk heeft deze Koran verlaten.’ (Al-Foerqaan, vers 30) Bron: Tah’riem Aalaat At-Tarb (p. 181, 182).

Het is treurig dat een persoon die zichzelf naar voren schuift om fatwa’s te vervaardigen zo ver is gezakt dat hij een fatwa uitspreekt waarin hij het voor volwassene vrouwen toestaat om Anasheed te zingen in het bijzijn van mannen en zelfs op satellietzenders voor miljoenen mensen, terwijl deze Anasheed-zangeres ook nog eens instrumenten gebruikt die door de islamitische wetgeving verboden zijn. Maar deze moefti staat dit toe.

Ten tweede: de stelregels en voorwaarden voor legale Anasheed:

Door de uitspraken van de geleerden en betrouwbare shoeyoekh te bestuderen, kunnen we een lijst van de stelregels en wettelijke condities samenstellen waaraan voldaan moet worden zodat de Anasheed legaal wordt. Hiertoe behoort het feit dat :

 1. De Anasheed vrij zijn van verboden en dwaze woorden moet zijn.
 2. Zij niet door instrumenten vergezeld mogen worden. Instrumenten zijn niet toegestaan afgezien van de trommel voor vrouwen op speciale gelegenheden.
 3. Ze vrij moeten zijn van geluidseffecten die op het geluid van instrumenten lijken, want wat telt is waar het op lijkt en welk effect het heeft. Het imiteren van verboden instrumenten is niet toegestaan, voornamelijk omdat diens slechte invloed dezelfde is als de invloed die de echte instrumenten veroorzaken.
 4. Het beluisteren van Anasheed geen gewoonte van de luisteraar mag worden. Het mag niet zijn tijd in beslag nemen en invloed hebben op (zijn) verplichtingen en aanbevolen handelingen, zoals het beïnvloeden van zijn recitatie van de Koran en het oproepen van anderen tot Allah.
 5. De Anasheed niet door een vrouw gezongen mag worden in het bijzijn van mannen, of door een man met een aantrekkelijk uiterlijk of stem in het bijzijn van vrouwen.
 6. Men niet mag luisteren naar Anasheed-zangers met zachte stemmen, degenen die op een gevoelige manier zingen en met hun lichamen bewegen. Dit is een fitnah (verleiding) en een imitatie van de zondaars.
 7. Het vermeden dient te worden om foto’s op de covers te plaatsen. Het is nog belangrijker om geen videoclips met de Anasheed te produceren, vooral omdat sommigen van hen verleidelijke bewegingen maken en zondige zangers imiteren.
 8. Het bij de Anasheed om de inhoud moet gaan en niet om de toon of het gezang.

Hierbij de uitspraken van de geleerden die eerdergenoemde regels en condities bevatten:

Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:

 1. ‘Ter samenvatting: het is algemeen bekend in de islam dat de profeet (vrede zij met hem) het niet voorgeschreven heeft voor de vromen onder zijn natie en voor de aanbidders en asceten onder hen om bij elkaar te komen om naar poëtische verzen te luisteren die vergezeld worden door het geklap met de handen of het slaan met stok of (het slaan) op een trommel. Hij heeft het ook voor niemand toegestaan om van hem af te wijken of van het volgen van het Boek en Wijsheid waarmee hij is gekomen; niet in het innerlijke en niet in het uiterlijke; niet voor een doorsnee persoon of ook niet voor een bijzondere persoon.
 2. De profeet (vrede zij met hem) heeft sommige vormen van vermaak op bruiloften en dergelijke wel toegestaan. Zoals hij het ook voor de vrouwen heeft toegestaan om op de trommel te slaan tijdens bruiloften en andere feestelijke gelegenheden. Wat de mannen in zijn tijd betreft: niemand van hen heeft weleens op een trommel geslagen of met zijn handen geklapt. Integendeel, het is overgeleverd in de Sahieh dat hij zei: ‘klappen is voor vrouwen en At-Tasbieh is voor mannen’, en dat hij ‘de vrouwen die mannen imiteren vervloekte alsook de mannen die vrouwen imiteren’. Omdat zingen, het slaan op een trommel en het klappen met de handen zaken zijn die vrouwen doen, waren de vrome voorgangers (de selef) gewend om degene die dat deed van de mannen uit te maken voor verwijfde man. Ze noemden zingende mannen verwijfde mannen. Dit is bekend in hun uitspraken.’ Madjmoe’ al-Fataawaa(11/565 en 566).
 3. Shaykh ‘Abdulaziez Ibn Baaz (moge Allah hem begenadigen) zei: ‘Islamitische Anasheed variëren. Als ze correct zijn en slechts het oproepen tot het goede bevatten alsook het herinneren aan het goede en de gehoorzaamheid aan Allah en Zijn boodschapper, en het oproepen tot het verdedigen van de vaderland tegen de listen van de vijanden, en de voorbereiding op het treffen van de vijanden enzovoorts: in dat geval is er niets mis mee. Maar als ze iets anders dan dat bevatten zoals het promoten van zonden en dat vrouwen zich onder de mannen gaan mengen of dat zij onbedekt zijn in hun aanwezigheid of het promoten van welke verdorvenheid dan ook: in dat geval is het niet toegestaan om ernaar te luisteren.’ Madjmoe’ FataawaaAs-Shaykh Ibn Baaz (3/437).
 4. Hij (moge Allah hem genadig zijn) zei ook: ‘Islamitische Anasheed zijn net als poëzie. Indien ze correct zijn, dan zijn ze correct en indien ze iets verwerpelijks bevatten, dan zijn ze verwerpelijk. […] De conclusie is dat een algemene oordeel over hen onjuist is. Er dient ernaar gekeken te worden. Met correcte Anasheed is er niets mis mee. De Anasheed die iets verwerpelijks bevatten of naar iets verwerpelijks oproepen, zijn verwerpelijk.’ De lezing: As’ilah wa Adjwibah al-Djaami’ Al-Kabier (nummer: 90/A).
 5. De geleerden van het Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen hebben gezegd: ‘Het is voor jou toegestaan om dit soort liederen te vervangen door islamitische Anasheed die wijze lessen bevatten alsmede vermaningen en leringen die vurigheid en positieve jaloezie voor de godsdienst opwekken en islamitische gevoelens oproepen. (Door de Anasheed die) afschrikken voor het kwaad en de aanleidingen ervoor, zodat degene die ze voordraagt of beluistert aangespoord wordt tot de gehoorzaamheid aan Allah en ontmoedigd wordt voor de ongehoorzaamheid aan Hem en voor het overschrijden van Zijn grenzen, en aangespoord wordt tot het zoeken van beschermen bij Zijn wetgeving en om omwille van Hem te strijden. Maar men moet hier geen gewoonte van maken, maar hij kan nu en dan ernaar luisteren op speciale gelegenheden of wanneer er een aanleiding voor is: zoals bruiloften of het reizen voor de jihad enzovoort; of wanneer iemands ambities afnemen (hij kan ernaar luisteren) om zich te motiveren om het goede te doen; of wanneer een persoon naar het kwaad neigt, dan kan hij ze beluisteren om dit af te weren en hemzelf ervan te weerhouden.’ Fataawaa Islaamiyyah (4/533)
 6. Shaykh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: ‘Dit – het beluisteren van Anasheed – kan ook andere probleem bevatten, namelijk dat zij worden gezongen volgens de melodieën van immorele liederen en volgens de regels van oosterse of westerse muziek, die de luisteraars doen genieten en hen laat dansen waardoor zij zichzelf niet meer blijven. Het draait dan om de melodie en het genot en niet om de inhoud zelf. Dit is een nieuwe afwijking en het is tevens een imitatie van de ongelovigen en schaamteloze mensen. Dit kan leiden tot een andere afwijking, namelijk het op hen lijken in het feit dat zij zich afwenden van de Koran en hem verlaten. Hierdoor vallen zij dan ook onder de algemene inhoud van de klacht van de profeet (vrede zij met hem) over zijn volk zoals vermeld is in Zijn woorden: En de boodschapper zal zeggen: ‘O, mijn Heer, mijn volk heeft deze Koran verlaten.’ Bron: Tah’riem Aalaat At-Tarb (p. 181).
 7. Hij zei ook: ‘Als deze Anasheed islamitische betekenissen bevatten en niet vergezeld worden door instrumenten zoals de trommel, drum en dergelijke, dan is er niets mis mee. Maar we moeten wel een belangrijke voorwaarde voor de legaliteit ervan duidelijk maken, namelijk dat ze vrij moeten zijn van alles wat tegenstrijdig is aan de sharia, zoals overdrijving en dergelijke. Een andere voorwaarde is dat men er geen gewoonte van moet maken, want dit leidt de luisteraar af van het reciteren van de Koran terwijl de zuivere Profetische Sunnah het reciteren van de Koran aanmoedigt. Daarnaast leidt het beluisteren van Anasheed af van het opdoen van profijtelijke kennis en het oproepen van de mensen naar Allah.’ Bron: Madjallatoe Al-Asaalah (nummer: 2, datum: 15 Djumaadaa al-Aakhirah 1413 H.)

In het antwoord op vraagnummer 11563 hebben we een paar regels hiervoor genoemd. We zullen ze nogmaals noemen omdat ze profijtelijk zijn:

 • Het niet toegestaan om verboden instrumenten in de Anasheed te gebruiken.
 • Het niet toegestaan om ze te vaak te beluisteren of dat het een gewoonte van de moslim wordt die al zijn tijd in beslag neemt waardoor hij de verplichtingen verwaarloosd.
 • Ze mogen niet door vrouwen worden gezongen en mogen ook geen verboden en obscene taalgebruik bevatten.
 • Ze mogen niet lijken op de melodieën van de liederen van immorele en schaamteloze mensen.
 • Ze moeten vrij zijn van geluidseffecten die geluiden als de geluiden van instrumenten produceren.
 • Ze mogen geen meeslepende tonen bevatten die de luisteraar ‘high’ maken en hem verleiden, zoals dit het geval is bij degenen die muziek luisteren. Dit is vaak het geval bij de huidige Anasheed. De luisteraars geven zelfs geen aandacht meer aan de goede inhoud ervan, omdat ze zo gefascineerd zijn door de tonen en omdat ze aan het genieten zijn van de melodie.

We achten onze broeders van de Anasheed-zangers en de Koranreciteurs te hoog om een bron van verleiding voor de jongens en de meisjes te zijn, en dat zij de oorzaak zijn dat zij afgeleid worden van de gehoorzaamheid aan Allah. Zij weten welke schadelijke invloeden hun stemmen en foto’s hebben op de mannen en vrouwen. Wanneer je op verschillende fora surft, zul je verbazingwekkende dingen tegenkomen. Je leest dat een vrouw op een Munshid smoorverliefd is geraakt of dat zij niet kan slapen behalve door te luisteren naar de stem van die en die Munshid. Je ziet ook dat een andere vrouw zichzelf ‘de verliefde fan van die en die (Munshid)’ noemt. Je ziet ook dat deze Anasheed-zangers door mannen en vrouwen bewonderd en vereerd worden. Zij krijgen hoge titels en statussen terwijl sommigen van hen absoluut niet godsdienstig zijn en anderen vervallen zijn in het zingen van immorele liederen. Wanneer je ook op websites voor audio surft, zul je verbaasd raken hoe overdreven vaak deze Anasheed beluisterd en gedownload worden, terwijl de interesse voor het beluisteren van de Koran en profijtelijke lezingen veel minder is.

We vragen Allah om al onze zaken te verbeteren. En Allah weet het beter.


Islamqa.com
Fatwanummer: 91142