Vraag:
Is de volgende Hadith authentiek verklaard?

Er leefde een jonge man in de tijd van de profeet , die 'Alqamah heette. Hij bracht veel tijd met aanbidding door. Hij verrichtte het gebed, vastte en gaf sadaqa (1). Toen hij ernstig ziek werd, werd zijn vrouw wanhopig en stuurde aan de profeet (vrede zij met hem) het volgende bericht: "Mijn man 'Alqamah is ernstig ziek en ik wil u over zijn toestand vertellen, O boodschapper van Allah."

De profeet (vrede zij met hem) riep drie van zijn metgezellen bij zich, Bilal, Soehayb en 'Ammar. En hij zei tegen hen: "Ga naar 'Alqamah en laat hem de shahada (2) uitspreken." Ze gingen naar hem toe en vonden hem in een zeer kritische toestand. Ze probeerden hem de shahada - "La ilaaha illa Allah" - te laten zeggen, maar de woorden wilden maar niet uit zijn mond komen. Zij zeiden dit tegen de profeet (vrede zij met hem) en die vroeg hen: "leeft er èèn van zijn ouders?" Hem werd verteld dat zijn moeder nog leefde en heel oud is.

De profeet (vrede zij met hem) stuurde iemand om te vragen of zij niet bij hem kon komen, maar als zij daartoe niet in staat was, zou hij wel naar haar toe gaan. Zij zei: "Welnee, ik ben degene die naar hem toe moet gaan." Langzaam, met haar stok lopend, naderde zij de profeet. Zij groette hem en hij gaf haar de vredesgroet terug en zei tegen haar: "vertel mij de waarheid en als u dat niet doet, openbaart Allah aan mij de waarheid." Hoe was jouw zoon 'Alqamah?" Ze zei: "O boodschapper van Allah, hij verricht veel gebeden, hij vastte en geeft veel sadaqa." "En hoe was jij met hem?" Ze zei: "O boodschapper van Allah, ik ben boos op hem." "Waarom?" Vroeg de profeet . "O boodschapper van Allah, hij vond zijn vrouw belangrijker en was mij ongehoorzaam." Toen zei de profeet : "De woede van 'Alqamah's moeder heeft 'Alqamah's tong tegen gehouden om de shahada uit te spreken."

Toen vroeg hij  Bilal om een grote bundel brandhout te halen. "Boodschapper van Allah, wat ga je daar mee doen?" vroeg zij. 

De profeet (vrede zij met hem) antwoordde: "Ik zal hem voor jouw ogen in het vuur verbranden." 

Ze zei: "O boodschapper van Allah! Mijn hart kan het niet verdragen als hij voor mijn ogen verbrand wordt." 

De Profeet (vrede zij met hem) zei: "O moeder van 'Alqamah! de straf van Allah is veel zwaarder en kent geen einde. Als u echt wilt, dat Allah hem vergeeft, wees dan tevreden over hem. Bij Degene in wiens hand mijn ziel is, 'Alqamah zal niets goeds uit zijn gebed, zijn vasten en zijn sadaqa krijgen zolang u niet tevreden over hem bent." 

"O boodschapper van Allah. Ik roep Allah, de Engelen en de Moslims, die hier aanwezig zijn, op als getuige, dat ik tevreden over mijn zoon 'Alqamah ben."

Toen zei de profeet : "O Bilal, ga kijken of 'Alqamah de shahada kan uitspreken. Het kan zijn dat de moeder van 'Alqamah niet vanuit haar hart sprak, omdat zij zich schaamde in mijn bijzijn."

Voordat Bilal naar binnen ging hoorde hij in het huis "La ilaaha illa Allah". Bilal riep daarna: "O mensen, de woede van de moeder van 'Alqamah weerhield hem van het uitspreken van de shahada en haar tevredenheid liet zijn tong weer vrij uitspreken."

'Alqamah overleed kort daarna en de profeet  gaf het bevel om hem te wassen, te kleden en verrichtte zelf het djanaazah-gebed.

Antwoord:
Waarlijk, alle Lof behoort toe aan Allah Ta'ala (de Verhevene), we prijzen Hem, we zoeken hulp bij Hem en vragen Hem om vergeving. Wie door Allah geleid wordt, er is voor hem geen dwaling, en wie Allah laat dwalen, er is voor hem geen leiding. En ik getuig dat er geen god is buiten Allah en Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed ibn (zoon van) ‘Abdoellah Zijn dienaar en boodschapper is; vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn leiding volgt tot aan de dag des oordeels.

Dit verhaal is echt overgeleverd door Imaam Ahmad in een samengevatte manier en het is ook in detail overgeleverd door at-Tabaraani en het is ook door Al-Munthiri vermeld in zijn boek "At-Targheeb Wat-Tarheeb". Overigens, Shaykh Mohammed Nasiruddin al-Albani heeft de Hadith waarin dit verhaal staat als zeer zwak verklaard.

De volgende zaken moeten benoemd worden.

  1. In die overleveringen, is nergens 'Alqamah benoemd, en we zijn deze naam niet tegengekomen of hij het wel of niet was ('Alqamah).
  2. Er staan vele bewijzen in het Boek van Allah en in de Ahadeeth die door al-Bukhaari, Moeslim en andere zijn overgeleverd, die ons waarschuwen tegen het verbreken van de familiebanden met de ouders en die ons er toe aansporen om gehoorzaam aan hen te zijn, dus het is niet nodig om toevlucht te zoeken tot de Hadith die je in de vraag noemde.

Allah weet het beste.


1.Liefdadigheid

2.Geloofsgetuigenis


Vertaald van Engels naar Nederlands door een zuster. (Moge Allah haar belonen)
islamweb.net