Vraag:
Wat is de betekenis van de overlevering: “De Islam is (als een) vreemd(e) begonnen en zal (later als een) vreemd(e) worden, zoals het begonnen was” ?

Antwoord:
Alle lof zij Allah.

Abu Hurayrah, (moge Allah tevreden zijn over hem) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De Islam is (als een) vreemd(e) begonnen en zal (later als een) vreemd(e) worden, zoals het begonnen was. Toeba (geluk en blijde tijdingen) zij dan met de vreemdelingen!” (Moeslim)

Het woord “vreemd(e)in deze overlevering wordt gedefinieerd als een minderheid in de familie. De oorsprong van vreemd zijn is degene die ver van zijn land leeft. Met “zal (later als een) vreemd(e) worden” wordt bedoeld dat de minderheid zich bewijst (voor de Islam) en hier zorg voor zal dragen, ondanks dat hij tot een grote familie behoort. En met “Toeba (geluk en blijde tijdingen) zij dan met de vreemdelingen” wordt gedoeld op degenen die zich aan de Voorschriften van dit geloof hebben gehouden. Toeba wordt ook omschreven als het Paradijs en een grote boom die zich daarin bevindt.
Deze overlevering toont aan dat voor de overwinning van de Islam het nodig is om te vervreemden van het land van herkomst en beproevingen te doorstaan, zoals aan het begin van de Islam.
(as-Sanadie in Haashiyah Ibnoe Maadjah)

Imam an-Nawawie heeft overgeleverd dat al-Qaadie 'Iyaad heeft gezegd: “De islam is als een individu van een minderheid tussen de mensen begonnen, daarna is deze verspreid en opgekomen. Vervolgens zal hij gepasseerd worden door tekort en onvolkomenheid, totdat er alleen van het individu een minderheid overblijft zoals het begon.”(Sharh Sahieh Moeslim)

Deze overlevering geeft te kennen dat de Islam als iets vreemds is begonnen. De Profeet (vrede zij met hem) nodigde de mensen uit naar de Islam, maar weinig gaven hieraan gehoor. De Islam was toen vreemd zoals de vervreemding van de mensen zelf. Zij waren in de minderheid en zwak, in tegenstelling tot de ongelovigen. Zij hadden macht, waren hoogmoedig en hadden de moslims in hun greep. De gelovigen emigreerden naar Abessinië vluchtend voor hun geloof en vrezend voor hunzelf tegen het kwaad, verderf, onderdrukking, onrechtvaardigheid en tirannie. De Profeet emigreerde op Bevel van Allah naar Medina, nadat hem schade was berokkend door de ongelovigen. Hij (vrede zij met hem) emigreerde in de hoop dat Allah mensen in het leven zou roepen die hem op weg zouden helpen tijdens zijn uitnodiging naar de Islam. Zij zouden hem helpen om de Islam te overwinnen.
Allah, de Verhevene, heeft zijn hoop vervuld en Zijn soldaten krachtig gemaakt. Hij heeft Zijn dienaren laten overwinnen en de Islamitische staat tot stand laten gekomen. De Islam is met de Wil van Allah wereldwijd verspreid. Hij heeft het woord van de ongelovigen vernederd. Zijn Woord is het allerhoogst en Allah is Almachtig en Alwijs. Ere zij Allah, Zijn Profeet en de gelovigen. De overwinning zette zich voor een lange tijd voort. Daarna begon de verdeeldheid, zwakheid en verspreidde zich zwakte en luiheid tussen de moslims. Stukje bij beetje, totdat de Islam vreemd werd zoals deze begon. Echter was dit niet omdat zij in de minderheid waren zoals in het begin. Integendeel, zij waren in de meerderheid. Maar dit was omdat zij zich niet vastklampten aan hun geloof, zich niet hebben gehecht aan het Boek van hun Heer en zij de rug keerden van de leiding van de Boodschapper (vrede zij met hem).
Zij die zich bezighielden met zichzelf en met het zoeken van toenadering tot wereldse zaken. Zij wedijverden om wereldse zaken, zoals de mensen die voor hen waren. Zij vochten tegen elkaar voor een maatschappelijke positie en traditie. De vijanden van de Islam vonden zo de toegang tot de moslims en waren in staat om hun land te koloniseren. Zij vernederden dit volk en kwelden hen met een bittere marteling. Dit is de vervreemding van de Islam die is teruggekeerd zoals deze begon.
Een aantal geleerden, waaronder Sheikh Mohammed Raashid Rida, meent dat deze Hadith een gunstig voorteken is voor de overwinning van de Islam na de tweede vervreemding. Zij namen dit gunstige voorteken van de Profeet (vrede zij met hem): “En zal (later als een) vreemd(e) worden, net zoals hij begonnen was”, als leidraad. Evenals na de eerste vervreemding heeft Allah de moslims vereerd en de Islam verspreid. Zo zal de Islam na de tweede vervreemding overwinnen en verspreiden. Deze visie wordt weergegeven en ondersteund door dat wat is bevestigd in de overleveringen over al-Mahdi en de neerdaling van 'Isa (Jezus) (vrede zij met hem), aan het einde der tijden. De periode die gekenmerkt wordt door het verspreiden van de Islam, de verering van de moslims, de kracht die zij zullen hebben en het weerleggen van ongeloof en de ongelovigen.
En vrede zij met de Boodschapper Mohammed, diens familie en metgezellen.


Permanente commissie voor het geven van Fatawaa
(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah. Boekdeel 2, blz. 170