Jij vraagt en de Koran antwoord

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

1. Wie is de Schepper?
Allah is het, Die de aarde voor u als een rustplaats heeft gemaakt en de hemelen
als gewelf, Die u gevormd heeft en u een schone vorm heeft gegeven en u van
goede dingen heeft voorzien. Dit is Allah uw Heer. Gezegend is Allah, de Heer
der Werelden. (koran 40;64)

Hij schiep u uit één ziel, dan maakte Hij daaruit echtgenoten; en Hij zond voor
u acht stuks vee in paren neder. Hij vormde u in de baarmoeder van uw moeder,
schepping naast schepping, in drievoudige duisternis. Zo is Allah uw Heer, van
Hem is het koninkrijk. Er is geen God naast Hem. Waardoor wordt gij dan
afgeleid? (Koran 39;6)

Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep;
daarna zette Hij Zich op de Troon neder. Hij doet de nacht de dag bedekken, die
hem snel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn door Zijn gebod in dienst
gesteld. Voorwaar, van Hem is de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de
Heer der Werelden. (Koran 7;54)

Zo is Allah, uw ware Heer. Wat is er buiten de waarheid anders, dan dwaling?
Waarheen wordt gij dan afgewend? (Koran 10;32)

2. Wie is Allah?
Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van
Vrede, de Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige,
Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem
vereenzelvigen. Hij is Allah, de Schepper, de Maker, de Vormer. Hij heeft de
schoonste namen. Alles wat in de hemelen en op aarde is verheerlijkt Hem en Hij
is de Almachtige, de Alwijze. (Koran 59;23-24)

"Voorwaar, Ik ben Allah; er is geen God behalve Ik, aanbid Mij derhalve en
verricht het gebed tot Mijn gedachtenis." (koran 20;14)

Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap
overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet;
Hij is de Verhevene, de Grote. (Koran 2;255)

Hij dompelt de nacht in de dag en de dag in de nacht. En Hij heeft de zon en de
maan in dienst gesteld; elk volgt haar baan, voor een vastgestelde termijn. Alzo
is Allah, uw Heer, van Hem is het Koninkrijk en zij, die gij buiten Hem
aanroept, bezitten niets. (koran 35;13)

Allah getuigt, dat er geen God is dan Hij en de engelen en degenen, die kennis
bezitten, getuigen dit eveneens, handhavende de rechtvaardigheid: er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze. (Koran 3; 18 )

Voorzeker, Allah is mijn Heer en uw Heer; aanbidt Hem daarom, dit is het rechte
pad." (Koran 3;51)

3. Denk je dat Allah jou alleen voor een spelletje geschapen heeft, en zonder
enig doel?
Dacht gij, dat Wij u tevergeefs schiepen en dat gij niet tot Ons zult worden
teruggebracht? (Koran 23;115)

4. Waarom heeft Allah de mensheid geschapen?
En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.(Koran 51; 56)

5. Wat heeft Allah ons opgedragen te doen?
Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht
op hebben en dat, wanneer gij tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt. En
waarlijk, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. Voorzeker, Allah is
de Alhorende, de Alziende. (Koran 4;58 )

Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" n.l. dat gij iets
met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw
kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en
dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij
een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen
Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen. (koran 6; 151)

6. Wie zouden wij om leiding moeten smeken?
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof zij Allah, de Heer
der Werelden. De Barmhartige, de Genadevolle. Meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad….. (Koran 1; 1-6)

7. Wie zouden we moeten aanroepen ten tijde van ramp?
En wanneer zij aan boord van een schip gaan, roepen zij Allah aan, oprecht
zijnde in gehoorzaamheid aan Hem. Maar wanneer Hij hen veilig aan wal brengt,
zie, zij schrijven deelgenoten aan Hem toe. (Koran 29;65)

En wanneer de mens een moeilijkheid overkomt, bidt hij tot Ons, op zijn zijde
liggende, of zittende, of staande, maar wanneer Wij zijn last van hem hebben
verwijderd, gaat hij zijn gang, alsof hij Ons nooit vóór de verwijdering van
zijn moeilijkheid had aangeroepen. Zo werd in de ogen der buitensporige
schoonschijnend gemaakt, wat zij deden. (koran 10;12)

8. Wat gebeurde met de vroegere volkeren toen ze Allah ongehoorzaam waren?
Zo grepen Wij iedereen om zijn zonden en onder hen waren er, die een rukwind
achterhaalde, en onder hen waren er die de aardbeving overviel, en onder hen
waren er die Wij in de aarde deden verzinken, en onder hen waren er die Wij
deden verdrinken. Allah was het niet, die hen onrecht aandeed, maar zij
handelden onrechtvaardig jegens zichzelf. (Koran 29;40)

9. Beschermt en bewaakt Allah de Koran tegen corruptie?
Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn. (Koran 9;15)

10. Wie zouden we moeten aanbidden?
"Voorwaar, Ik ben Allah; er is geen God behalve Ik, aanbid Mij derhalve en
verricht het gebed tot Mijn gedachtenis." (Koran 20;14)

11. Wat is de religie van Allah?
Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek
was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was
gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het
verrekenen. (Koran 3; 20)

12. Wat is de religie geaccepteerd door Allah?
En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden
aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn. (Koran 3; 85)

13. Waar komt de Koran vandaan?
Zo heeft Allah, de Machtige, de Wijze aan u en aan degenen die vóór u waren,
geopenbaard. (Koran 42;3)

Zal ik als rechter iemand anders zoeken dan Allah, terwijl Hij het is, Die u het
Boek heeft nedergezonden dat uitvoerig is verklaard? En degenen, wie Wij het
Boek gaven weten dat het van uw Heer is nedergezonden met de waarheid; behoort daarom niet tot degenen die twijfelen. (Koran 6; 114)

14. Waarom stuurde Allah Boodschappers?
Wij zenden geen boodschapper of hij moet worden gehoorzaamd volgens Allah's
gebod. (Koran 4; 64)

15. Moeten we in alle Boodschappers geloven?
Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is (onze) terugkeer." (Koran 2;285)

16. Wat gebeurde met voorgaande geschriften?
Er zijn onder de Joden, die woorden uit hun verband rukken. En zij zeggen: " Wij
horen en gehoorzamen niet" en "luistert gij, zonder te horen" en "Raainaa",
terwijl zij woorden verdraaien en het geloof zoeken te schenden. En indien zij
gezegd hadden: "Wij horen en wij gehoorzamen" en "hoort toe" en ,,Kijk ons aan"
het dit beter en oprechter voor hen zijn geweest. Maar Allah heeft hen wegens
hun ongeloof vervloekt, zij geloven dus slechts weinig. (Koran 4;46)

En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart
verhard. Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen
hun was vermaand, vergeten. En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen
na, derhalve vergeef hen en wend u van hen af. Voorzeker, Allah heeft degenen,
die goeddoen, lief. (Koran 5; 13)

17. Wie is de laatste Boodschapper?
En Mohammed is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood
wordt? Hij, die zich omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen.
En Allah zal de dankbaren gewis belonen. (Koran 3; 144)

18. Aan wie heeft Allah de laatste Boodschapper, Profeet Mohammed, gestuurd?
En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een
waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet.
(Koran 34; 28 )

19. Wat heeft Allah voorbereid voor degenen onder de Christenen en Joden die
geloven?
O gij gelovigen, vreest Allah en gelooft in Zijn boodschapper. Hij zal u een
dubbel aandeel van Zijn barmhartigheid geven en u een licht verschaffen waarin
gij wandelen zult en Hij zal u vergeven: - Voorwaar, Allah is Vergevensgezind,
Genadevol. (Koran 57;28 )

20. Wat is het geval van Isa (Jezus) voor Allah?
Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij
(Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd. (Koran 3;59)

21. Wat heeft Allah gezegd over Maria?
Toen zeiden de engelen: "O, Maria, Allah heeft u uitverkoren en u gereinigd en u
boven de vrouwen aller volkeren uitverkoren." "O, Maria, wees uw Heer
gehoorzaam en werp u neder en aanbid met degenen, die aanbidden." Dit is een van de tijdingen van het ongeziene, die wij u openbaren. En gij waart niet bij hen toen zij lootten (om te zien), wie hunner de voogd van Maria zou zijn, noch waart gij bij hen, toen zij met elkander redetwistten. Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geëerd in deze wereld en in de volgende
en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn. En hij zal tot het volk
spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal één der rechtvaardigen
zijn." Zij zeide: "Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft
benaderd?" Hij zeide: "Zo schept Allah, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist,
zegt Hij daartoe slechts: "Wees" en het wordt. (Koran 3; 42- 47)

22. Werd Jezus gekruisigd en stierf hij aan het kruis?
En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet, Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs. (Koran 4; 157- 158 )

23. Was Jezus de zoon van God (Allah)?
Zeg: "Allah is de Enige. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet,
noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk." (Koran 112;1-4)

24. Hoe kun je veilig zijn?
Zij die geloven en hun geloof niet met onrechtvaardigheid vermengen - dezen zijn
het, die vrede zullen hebben want zij zijn recht geleid. (Koran 6; 82)

25. Wat is het leven van deze wereld?
Weet, dat het wereldse leven, alleen spel, vermaak, praalvertoon, pocherij onder
elkander, wedijver in vermeerdering van rijkdom en kinderen, is als de regen
waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt. Dan droogt het op, gij ziet het
geel worden en vergaan. En in het Hiernamaals is er een strenge straf en Allah's
vergiffenis en welbehagen. En het leven dezer wereld is niets anders dan een
zaak van begoocheling. (Koran 57; 20)

26. Welke zegening en goede dingen je ook hebt, komt het van Allah?
Welke zegeningen gij ook ontvangt, zij komen van Allah. En wanneer een kwelling over u komt, is het tot Hem dat gij om hulp roept. (Koran 16;53)

27. Hoe kun je de zegeningen van Allah verzekeren?
En toen uw Heer verklaarde: "Als gij dankbaar zijt zal ik u rneer geven, maar
als gij ondankbaar zijt is Mijn straf inderdaad streng." (Koran 14;7)

28. Hoe kun je jezelf beschermen tegen een pijnlijke straf?
O gij die gelooft, zal ik u inlichten over een handel die u zal redden van een
pijnlijke straf? Dat gij in Allah en Zijn boodschapper gelooft en voor de zaak
van Allah met uw bezit en uw persoon strijdt. Dat is beter voor u als gij het
weet. (Koran 61; 10-11)

29. Wie zijn vertrouwen in Allah stelt, wat zal er met hem gebeuren?
En Hij zal hem onderhouden vanwaar gij het niet verwacht. En voor hem, die zijn
vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend. Voorwaar, Allah volbrengt Zijn
voornemen, Hij heeft voor alles een maatstaf bepaald. (Koran 65; 3)

30. Wat is de bestemming van de ongelovigen?
Derhalve zal op deze Dag geen losgeld van u worden aangenomen, noch van degenen die ongelovig waren. Uw tehuis zal het Vuur zijn; dat is uw vriend en het is een slechte bestemming!" (Koran 57;15)

31. Wat is de bestemming van de gelovigen?
En degenen, die geloven en goede daden verrichten, zullen Wij tuinen doen
binnengaan waar doorheen rivieren stromen om er eeuwig te vertoeven, daarin
zullen zij reine metgezellen hebben en Wij zullen hen door schaduw omringen.
(Koran 4; 57)

32. Hoe kun je gelukkig zijn?
Die juist handelt, hetzij man of vrouw en een gelovige is, hun zullen Wij
voorzeker een goed leven schenken; en gewis zullen Wij hen belonen naar hun
beste werken. (Koran 16;97)


Team Islamkennis