De islam spoort aan om kinderen een deugdzame opvoeding te geven die gebaseerd is op het bijbrengen van goede manieren, en op het zorgzaam voorkomen dat kinderen slechte manieren zullen behelzen. Op deze manier zullen zij tot rechtschapenen met verantwoordelijkheidsgevoel en edele manieren opgroeien.

Het valt niet te betwijfelen dat het bijbrengen van goede manieren een grote inspanning van de vaders en moeders vereist, want dit proces vergt lange tijd en is afhankelijk van verschillende opvoedingsmethoden.

En de Koran spoort ons aan om onze kinderen een volmaakte opvoeding te geven, Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, hij die haar (de ziel) loutert, zal welslagen. En waarlijk verliest hij die haar bederft.” (91, 9:10) En zo heeft Allah over zijn edele boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) (interpretatie van de betekenis): “En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.” (68:4)

De islam bevat een verzameling van lovende eigenschappen zoals oprechtheid, vrijgevigheid, rechtvaardigheid, loyaliteit, moed, tolerantie en geduld. En om deze lovende eigenschappen en goede manieren te kunnen bijbrengen, dienen wij de kinderen het concept in te prenten om voortdurend toezicht over onszelf te houden, en om van Allah en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) te houden, en om de Schepper zowel in het openbaar als wanneer wij alleen zijn te vrezen.

Eén van de belangrijkste methodes die wij kunnen gebruiken om goede manieren aan onze kinderen te onderwijzen, is zelf een goed voorbeeld te zijn. Ouders dienen te beseffen dat zij een enorm grote invloed op hun kinderen hebben, en daarom dienen zij een voorbeeld te geven aan hun kinderen met betrekking tot het geordend en hygiënisch leven, en het hechten aan zorg aan oprechtheid en vrijgevigheid, voorts aan de etiquette voor het voeren van een gesprek.

Daarom is het aanbevolen om voorbeelden te geven aan de hand van de biografie van de profeet en het leven van de metgezellen en de volgelingen, in de vorm van vereenvoudigde verhalen waarmee het mogelijk is om de karakters van de kinderen in positieve zin te ontwikkelen.

Verder is het aanbevolen om de kinderen eraan te laten wennen om gesprekken op rustige manieren te voeren. Ook dienen wij met een aandachtig oor naar hen en naar hun ideeën en meningen te luisteren. Bovendien dienen wij onze ideeën en meningen op een overtuigende manier over te brengen, zodat deze een gunstig effect zullen hebben op hun overtuiging en op hun welwillendheid tegenover het voeren van een dialoog.

Tot de opvoedingsmiddelen behoort ook het schenken van symbolische beloningen aan onze zonen en dochters. Dit kunnen materiële beloningen zijn, of beloningen die een geprezen bewondering uiten, en een motiverende werking hebben. Wel dienen er met mate beloningen uitgedeeld te worden zodat er geen hoge prijs tegenover het ontwikkelen van goede manieren zal staan.

Een ander middel is dat de ouders het leven van het kind gestructureerd inrichten zodanig dat hij bijvoorbeeld zijn kamer opruimt nadat hij wakker wordt, zijn ontbijt klaarmaakt, zijn moeder met de boodschappen helpt, geen overlast aan de buren bezorgt, enz. Het houdt ook in dat wij onze kinderen eraan laten wennen om problemen op te lossen door rustige gesprekken te voeren, en om de kinderen overtuigingskracht en tolerantie bij te brengen.

Het valt niet betwijfelen dat deze middelen en stimulansen de kinderen zullen helpen met het op een wetenschappelijke wijze beheren van hun leven, dat gebaseerd is op de logica en overtuiging en op het confronteren van problemen in hun leven.


Team Al-Yaqeen