Vraag:
Een jonge man studeerde tot hij een grote geleerde werd. Hij hoorde toen dat het huwelijkscontact van zijn ouders afgesloten is met ‘Salaat al-Faatih’ (herdenking van de Tijaniyyah) waarin het volgende wordt gezegd: “Oh Allah! Zend Uw zegeningen naar Mohammed al-Faatih (de Opener) van hetgeen dat gesloten is, het Zegel van wat aan hem is voorgegaag en degene die de Haqq (de Waarheid) steunde met al-Haqq.” Nadat hij dit heeft gehoord, riep hij de geleerden bijeen om de situatie recht te zetten. Kan deze man worden gezien als de zoon van de vader, omdat het huwelijk van de ouders gesloten werd uit onwetendheid van of volgend de al-Tijaniyyah sekte (een afgedwaalde Sufi-sekte die er een vreemd geloof op na houden, dat verre met Islam te maken heeft), die ons via Ahmad Al-Tijany bereikt heet. Adviseer ons alstublieft betreffende dit serieuze probleem, terwijl u het bewijs schrijft, zodat deze situatie duidelijk kan worden opgelost. Ik zou het antwoord graag aan het begin van de volgende maand willen hebben. Allah is Degene die ons leidt en ons naar het rechte pad brengt. Mogen we allemaal Jennah (het Paradijs) binnentreden met de Barmhartigheid en Gulheid van Allah; Hij is De Ene die alle gebeden beantwoord.

Antwoord:
Het reciteren van Salaat al-Faatih bij het sluiten van het huwelijkscontract maakt het huwelijkscontract niet ongeldig omdat het aangeraden is om een preek te geven voordat het contract afgesloten wordt, ook is deze preek niet degene die bij de voorwaarden van het huwelijk hoort. De preek die gegeven hoort te worden is Khutbat al-Hajah (hetgeen wat vooraf gaat aan een toespraak of lezing) die authentiek overgeleverd is van Ibn Mas’ud, mag Allah tevreden met hem zijn. Hij (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, leerde ons Khutba al-Hajah die als volgt gaat: “Alle lof is aan Allah, wij danken Hem, zoeken Zijn hulp, vragen om Zijn vergiffenis en zoeken toevlucht bij hem tegen het kwade dat zich in ons bevindt. Wie door Allah geleid wordt, kan door niemand meer misleid worden, en wie door Allah misleid wordt, kan door niemand meer geleidt worden. ik getuig dat er niets of niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn Dienaar en Zijn Boodschapper is. Oh jullie die geloven! Vrees Allah zoals Hij gevreesd moet worden en sterf niet, behalve als moslims.[1] Oh mensen, vrees uw Heer, die u vanuit één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vrees Allah in Wiens naam jullie een beroep op elkaar doen en (wees plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Bewaker over jullie.[2] Oh jullie die geloven, vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal uw werken goed voor u maken en uw zonden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamd, heeft zeker een grote overwinning behaald.[3]

Mag Allah ons succes schenken. Mogen de vrede en zegeningen op onze Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen zijn.


Het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Fataawa.
Voorzitter: Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Vervangend voorzitter: Shaykh Abd ur-Razzaaq Afiefie
Lid: Shaykh Abdullah Al Ghudayan


[1] Aal-Imran (3), vers 102
[2] An-Nisa (4), vers 1
[3] Al-Ahzaab (33), vers 70 & 71