Wees trots op jullie geloof

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Iedere natie die wil overleven als zij wordt onderdrukt moet normen en waarden hebben die haar sterk onderscheiden van de onderdrukker en moet haar individuen zodanig opvoeden, dat zij ten eerste die normen en waarden kennen en ten tweede dat zij deze waarderen ongeacht hoe anderen daarover denken. Als dit ontbreekt, loopt deze natie het gevaar dat ze wordt overrompeld door de ideeën van de onderdrukker en dat ze bezwijkt aan zijn druk en uiteindelijk ten onder gaat en een vergeten natie wordt die nog maar alleen in de geschiedenisboeken te vinden is. Aangezien de moslimpartij tegenwoordig van alle kanten wordt bestookt en door iedereen wordt aangevallen, zelfs door die naties die in de laatste veertien eeuwen nooit hun hoofd hebben opgeheven, is het nodig dat wij wakker worden en onze houding tegenover onze natie, onze cultuur en onze beschaving veranderen. Ook onze kijk op de onderdrukker en de wijze waarop wij met hem communiceren moeten wij veranderen, willen wij respect afdwingen en willen wij dat ons geloof gestalte krijgt in een wereld die zijn grenzen niet meer kent.

Nu de Islam regelmatig wordt aangevallen door de ongelovigen, zie je sommige moslims in de verdediging schieten met een gevoel van verslagenheid. Tevergeefs proberen zij te laten zien dat de Islamitische normen en waarden in overeenstemming zijn met die van het Westen. Als hun wordt verteld dat het Islamitisch politieke stelsel dictatoriaal zou zijn, schieten zij gelijk in de verdediging en proberen zij aan te tonen dat het een democratisch stelsel is. Als hun wordt verteld dat de Islam is verspreid door het zwaard (d.m.v. Djihaad), reageren zij hierop door te zeggen dat de moslims slechts vochten wanneer zij zelf werden aangevallen. En als hun wordt verteld dat het slecht gesteld is met de positie van de vrouw in de Islam, proberen zij dit te relativeren door te laten zien dat polygamie slechts onder strikte voorwaarden wordt toegestaan, en aangezien bijna niemand aan deze voorwaarden kan voldoen, is polygamie in de Islam praktisch niet meer toegestaan. Dit soort verontschuldigend gedrag moeten wij achter ons laten.

De Islam is de levenswijze die van boven de zeven Hemelen door Allah aan de mensheid is geopenbaard. Het kan dan ook nooit gelijk getrokken worden met gekunstelde ideologieën en andere religies die door mensenhanden zijn gewijzigd. Moslims zouden genoeg zelfvertrouwen moeten hebben om in de aanval te gaan in plaats van zichzelf in het beklaagdenbankje te plaatsen.

Toen Qoeraish (de bewoners van Mekka) de moslims ervan beschuldigde dat zij de onschendbaarheid van al-Asjhoer al-Hoeroem (Gewijde Maanden) hadden aangetast, omdat een legioen van de moslims, onder leiding van Abdullah Ibn Jahsh, de ongelovigen had aangevallen op de laatste nacht van de maand Djomaada II, voorafgaande aan de gewijde maand Radjab, reageerde Allah hierop wat als volgt vertaald kan worden:

“Zij vragen jou over (het voeren van) een strijd in de Gewijde Maand (de eerste, zevende, elfde en twaalfde maand van de Islamitische kalender zijn de Gewijde Maanden). Zeg (O Mohammed!): “Een strijd daarin (voeren) is (een) grot (e) (zonde). Maar afhouden van het Pad van Allah, ongeloof (plegen jegens) Hem, (het versperren van de toegang tot) al-Masdjid al-Haram (de Heilige Moskee in Mekka) en het verdrijven van haar bewoners is nog groter bij Allah. En al-Fitnah (polytheïsme) is erger dan het doden. En zij zullen jullie blijven bestrijden, totdat zij jullie van jullie godsdienst hebben laten afkeren als zij (hiertoe) in staat zouden zijn. En wie van jullie afkeert van zijn godsdienst (ongelovig wordt) en dan als een ongelovige sterft, van diegenen zijn de daden vruchteloos geworden in het Ondermaanse en in het Hiernamaals en dat zijn de bewoners van de Hel, zij zullen daarin eeuwig verblijven.” (Soerat al-Baqarah: 217)

Op deze wijze sprak de Koran Qoeraish aan. De Edele Koran begint met hun aan te vallen op hun grootste misdaad, hun ongeloof in Allah en het toekennen van deelgenoten aan Hem. Het staat de moslims niet om valse interpretaties van ons geloof voor te schotelen aan de ongelovigen om hen daarmee te behagen.

Sommige moslims durven niet hun ware Islamitische identiteit te tonen uit vrees om uitgemaakt te worden voor ‘fundamentalist’. Mannen scheren hun baarden weg en vrouwen proberen hun hoofddoeken eruit te laten zien als de laatste herfstcollectie. Als hen voedsel of drank wordt gepresenteerd die haram is, zeggen zij dat ze vol zitten. Slechts weinigen van hen zeggen dat zij dit niet mogen, omdat hun geloof dit niet toestaat. Dit is niet de manier van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn Metgezellen! Toen de Metgezellen de Islam accepteerden, waren zij trots op hun geloof en vonden zij, dat alle andere ideologieën en levenswijzen inferieur waren aan datgene wat aan hun van boven de zeven Hemelen door Allah werd geopenbaard.

Tijdens de strijd tussen de moslims en de Perzen vroeg Rostum, de leider van het Perzische leger om te onderhandelen met de moslims. Sa'ad Ibn Abi Waqqas, de aanvoerder van het moslimleger, stuurde daarop een groep metgezellen waaronder Rabi Ibn Amir. De leider van de Perzen liet een gigantisch ontvangst bereiden, zodat hij daarmee deze ‘bedoeïenen’ zou overrompelen en hun positie zou verzwakken. De Perzen vroegen aan Rabi om zonder wapens binnen te komen; dit weigerde hij. Rabi kwam te paard binnen met wapens en al. Hij zette zijn paard vast naast Rostum, waarop de laatste hem vroeg: “Wat brengt jullie hier?” Rabi antwoordde: “Allah heeft ons gestuurd om mensen van de aanbidding van afgoden te brengen naar het aanbidden van Allah en van de onderdrukking van de religies naar de rechtvaardigheid van de Islam. […] Rostum zei: “Kun je deze zaak uitstellen zodat wij erover kunnen nadenken?” Rabi antwoordde: “Ja, hoeveel dagen heb je nodig één of twee?” Rostum antwoordde: “Meer, totdat ik mijn mensen hierover heb ingelicht.” Rabi zei: “Dit kunnen wij niet. Onze Profeet geeft ons geen toestemming om de vijand meer dan drie dagen uitstel te geven. Dus bedenk goed wat je wil.”

Deze metgezel kwam uit een samenleving die qua materiële zaken ver achter liep op de Perzische samenleving. Desalniettemin liet hij zich niet afleiden of onder de indruk brengen door al dat pracht en praal van de Perzen. Dit komt omdat hij de Waarheid kende. Beschaving begint met het correcte geloof. De ongelovige draagt in zichzelf bepaalde eigenschappen die hem geen goed doen, noch op de aarde noch in het Hiernamaals. Daarom moeten jullie trots zijn op jullie religie. Daarom moeten jullie, O MOSLIMS!, trots zijn op de Islam.


Team Al-yaqeen